• 1. วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

  Jai Center ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ รวมทั้งเป็นสื่อในการให้บริการทางจิตวิทยา

  การใช้งานเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ Jai Center ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์

  บุคคลใดที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของ Jai Center แล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้ยินยอมและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะถูกผูกมัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาผู้ใช้งานยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

 • 2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

  ผู้ใช้งานอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการรับบริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

  เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้งานอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข จำหน่าย จ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

  ผู้ใช้งานอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

  Jai Center ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากเว็บไซต์ โดยทั้งนี้ Jai Center อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  Jai Center อาจหยุดให้การใช้งานเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นรายบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หากการใช้งานนั้นส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือขัดต่อกฎหมาย

 • 3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

  ผู้ใช้งานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ชื่อและนามสกุล เป็นต้น และรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่ Jai Center เพื่อการใช้งานเว็บไซต์และการรับบริการจาก Jai Center ที่ต่อเนื่อง

  ผู้ใช้งานจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ Jai Center และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

  ผู้ใช้งานจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้งานโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกเหนือจากผ่านช่องทางที่ Jai Center จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตจาก Jai Center โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

  ผู้ใช้งานจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ เครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ใช้งานจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการของ Jai Center เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตจาก Jai Center โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

 • 4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น Jai Center ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจในการควบคุมหรือรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ นอกจากนี้ Jai Center จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ Jai Center หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ Jai Center

  ในกรณีที่ต้องการจะเชื่อมโยงเว็บไซต์มายังหน้าใด ๆ บนเว็บไซต์ของ Jai Center ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งความประสงค์มาเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับหนังสือยินยอมจาก Jai Center และ Jai Center ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขในการเชื่อมโยง และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ Jai Center หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ

 • 5. การปฏิเสธความรับผิด

  Jai Center จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเป็นผลหรือสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ของ Jai Center หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ Jai Center หรือความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ไวรัส แม้ว่า Jai Center จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายเหล่านี้ขึ้น

  นอกจากนี้ Jai Center จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลใดจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้งาน หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานยอมรับและตระหนักดีว่า Jai Center จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ กระทำใดของผู้ใช้งานทั้งสิ้น

 • 6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  Jai Center หรือผู้ให้อนุญาตแก่ Jai Center เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ซึ่ง Jai Center หรือ ผู้ให้อนุญาตแก่ Jai Center เป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

  ผู้ใช้งานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ Jai Center กำหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Jai Center

  ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน ของ Jai Center โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Jai Center

 • 7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  การตีความและการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของ Jai Center ให้เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย