• 1. การรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อการดำเนินงานของ Jai Center อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การให้บริการที่ดี และการออกแบบบริการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

  ทั้งนี้ Jai Center อาจนำข้อมูลที่ได้รับจากท่านมาเป็นฐานในการแนะนำบริการของ Jai Center ในเว็บไซต์หรือส่งข่าวสารบางอย่างไปยังท่านทางอีเมล ข้อมูลในการติดต่อที่ได้รับจากท่านจะถูกนำมาใช้เพื่อติดต่อกับท่านเมื่อมีความจำเป็นและนำมาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของ Jai Center เพื่อให้มีความเหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้น

  ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดจนกิจกรรมหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านกับ Jai Center แล้ว Jai Center จะรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับตามมาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ Jai Center ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านยังจะถูกเก็บ รวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ Jai Center และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันและตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เมื่อท่านส่งอีเมลมายัง Jai Center แล้ว Jai Center จะเก็บที่อยู่ของอีเมล เนื้อหาในอีเมล และการโต้ตอบอีเมลเหล่านี้ไว้เพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผลและเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านกับ Jai Center

  อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์ตามที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียน และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริง และทันสมัยอยู่เสมอ หากตรวจสอบในภายหลังทราบว่า ท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ Jai Center มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้ เพิกถอน และปฎิเสธการให้บริการใดๆทั้งหมด หรือบางส่วน ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้น

 • 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  Jai Center ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งยังเคารพสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลของท่าน

  Jai Center จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่าน นอกจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก Jai Center และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

  นอกจากนี้ Jai Center จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่

  - Jai Center ได้รับความยินยอม หรือได้รับมอบอำนาจ หรือได้รับการร้องขอจากท่านให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

  - การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์สามารถดำเนินไปได้

  - เป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิตที่ Jai Center เป็นสมาชิก หรือหน่วยงานอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูล

  - การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 • 3. ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

  หลังจากที่ท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการทางอีเมลของ Jai Center เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อบัญชีส่วนตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัสส่วนบุคคลเท่านั้น

  ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ Jai Center จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ต่อท่านในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้ชื่อบัญชีส่วนตัวและรหัสผ่านของท่านเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ Jai Center

  ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำหรือควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งเมื่อสงสัยว่าบุคคลอื่นทราบ หรือสามารถเดารหัสผ่านของท่านได้

  ในกรณีที่ไม่สามารถอยู่ใช้งานที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ท่านควรทำการลงชื่อออก (Log out) จากระบบงานก่อนทุกครั้ง

  ทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรลงชื่อออกจากระบบเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้

  Jai Center มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสผ่านของท่านหากมีเหตุอันอาจเชื่อได้ว่า ผู้ใช้รายนั้นได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการหรือมีบุคคลอื่นพยายามจะใช้บัญชีส่วนตัวหรือรหัสผ่านของท่าน โดย Jai Center จะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบก่อนหรือไม่ รวมถึงการลบข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ และ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์หรือบริการนั้น ๆ