Jai Center

บริการทางจิตวิทยาครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างความงอกงามส่วนบุคคล และเพื่อให้บุคคลได้ใช้ชีวิตด้วยศักยภาพอันสูงสุดของตนเอง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ศูนย์บริการทางจิตวิทยาที่ครบวงจร

ช่วยพัฒนาสุขภาพทางจิตใจและศักยภาพของบุคคลในทุกช่วงวัย นักจิตวิทยาของ Jai Center มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยาที่หลากหลายและลึกซึ้ง และมีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะทางจิตวิทยา เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 • การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด
  (Counselling and Psychotherapy Services)

  พบนักจิตวิทยาเพื่อร่วมกันสำรวจทำความเข้าใจในประเด็นปัญหา และสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนาศักยภาพภายในตนเอง

 • การวัดและประเมินทางจิตวิทยา
  (Psychological Testing and Assessments)

  รับการประเมินและทดสอบคุณลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในตนเองและสร้างแนวทางในการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ในชีวิต

 • การฝึกอบรมทางจิตวิทยา
  (Psychological Training Services)

  เพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาทักษะทางจิตวิทยาให้กับตนเองโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ เหมาะสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและผู้มีวิชาชีพด้านการให้ช่วยเหลือ

 • การทำวิจัยเชิงจิตวิทยา
  (Psychology Research Services)

  ร่วมสร้างองค์ความรู้ทางจิตวิทยาใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนานโยบายขององค์กรและสังคม

บริการทางจิตวิทยาครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างความงอกงามส่วนบุคคล และเพื่อให้บุคคลได้ใช้ชีวิตด้วยศักยภาพอันสูงสุดของตนเอง

นักจิตวิทยา​ที่ให้บริการ ที่ Jai Center​

นักจิตวิทยาของ Jai Center มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยาที่หลากหลายและลึกซึ้ง และมีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะทางจิตวิทยา เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ศูนย์บริการผู้เข้ารับบริการสามารถเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ในประเด็นใดได้บ้าง?

เรียนรู้เพิ่มเติม

บทความ

Jai Center ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทักษะทางจิตวิทยาให้กับตนเองโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ เหมาะสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและผู้มีวิชาชีพด้านการให้ช่วยเหลือ ร่วมสร้างองค์ความรู้ทางจิตวิทยาใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนานโยบายขององค์กรและสังคม

จิตวิทยากับการตัดสินใจทางอาชีพ (และการเรียนต่อ)

การตัดสินใจทางอาชีพ (career decision making) เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ใช่เพียงแต่นิสิต/นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและกำลังหางานทำ แต่รวมไปถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องวางแผนการเรียนในอนาคตของตัวเอง และคนทำงานคิดจะเปลี่ยนงานหรือต้องการวางแผนการเรียนต่อในระดับสูง

เรียนรู้เพิ่มเติม
เมื่อไปพบนักจิตวิทยาการปรึกษา อะไรเกิดขึ้นในห้องการปรึกษาเชิงจิตวิทยา?

โดยทั่วไปเวลาเราเอารถเข้าศูนย์ เรารู้ว่าเราต้องทำอะไร เวลามีไข้ไปหาหมอ เรารู้ว่าเราต้องทำอะไร แต่ถ้าเรามีนัดกับนักจิตวิทยาการปรึกษา หลายคนจะกังวล ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวหรือทำอะไรบ้าง และนึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เราต้องตอบคำถามอะไรบ้าง และอีกคำถามมากมายที่เราสงสัยใคร่รู้ ดังนั้น Jai Center จึงขอแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ เหล่านี้

เรียนรู้เพิ่มเติม
พอพูดถึงคำว่า “จิตวิทยา” หลายคนมักจะพูดถึงการอ่านใจคนรอบข้าง แท้จริงแล้ว “จิตวิทยา” คืออะไร?

ในหลายประเทศ จิตวิทยาเป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องด้วยจิตวิทยาช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด ความรู้สึก และการกระทำของตนเอง และผู้อื่น นำไปสู่การดำเนินชิวิตอย่างมีความสุข

เรียนรู้เพิ่มเติม
อ่านบทความทั้งหมด