• 1. ขั้นตอนการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ

  ผู้ที่ต้องการรับบริการการปรึกษาทางจิตวิทยาและจิตบำบัดสามารถทำการนัดหมายกับนักจิตวิทยาของ Jai Center ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Jai Center

  เมื่อผู้รับบริการได้ทำการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ผู้รับบริการจะได้รับการติดต่อจากนักจิตวิทยาของ Jai Center ทางโทรศัพท์เพื่อทำตกลงกันเรื่องวันและเวลาที่จะสะดวกในการเข้ารับบริการ หลังจากตกลงนัดหมายแล้ว ผู้รับบริการจะได้รับอีเมลระบุรายละเอียดการนัดหมายรวมทั้งค่าบริการ ผู้รับบริการสามารถยืนยันรายละเอียดการนัดหมายได้โดยการชำระค่าบริการตามรายละเอียดในอีเมลและส่งหลักฐานการชำระค่าบริการมาตามลิงค์ในอีเมล

  เมื่อ Jai Center ได้รับหลักฐานยืนยันการชำระค่าบริการแล้ว ผู้รับบริการจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดในการทำแบบประเมินทางจิตวิทยา โดย Jai Center จะใช้ผลคะแนนจากแบบประเมินทางจิตวิทยามาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการรับบริการกับ Jai Center

  - ในกรณีที่ Jai Center ได้พิจารณาเห็นว่าผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์จากการรับบริการกับ Jai Center ทาง Jai Center จะส่งอีเมลเพื่อยืนยันการนัดหมายกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ตามรายละเอียดที่ระบุในอีเมล
   - ในกรณีที่ Jai Center ได้พิจารณาแล้วว่าผู้รับบริการอาจไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับบริการกับ Jai Center ทาง Jai Center ของดการให้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการเอง และผู้รับบริการจะได้รับเงินค่าบริการคืนเต็มจำนวน

 • 2. การเปลี่ยนแปลงการนัดหมายก่อนการชำระค่าบริการ

  ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายก่อนการชำระค่าบริการ ผู้รับบริการสามารถติดต่อ Jai Center ได้ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อตกลงวันและเวลานัดหมายใหม่ โดย Jai Center จะส่งอีเมลเพื่อยืนยันรายละเอียดในการนัดหมายพร้อมกับแจ้งค่าบริการใหม่ให้กับผู้รับบริการอีกครั้ง ผู้รับบริการสามารถยืนยันการนัดหมายได้โดยการชำระค่าบริการและส่งหลักฐานการชำระค่าบริการมาที่ Jai Center

 • 3. การเปลี่ยนแปลงการนัดหมายหลังการชำระค่าบริการ

  ในกรณีที่ผู้รับบริการได้ทำการยืนยันนัดหมายและชำระค่าบริการแล้ว แต่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนัดหมาย ผู้รับบริการจะต้องทำการยกเลิกนัดหมายเดิมภายใน 12 ชั่วโมงก่อนการนัดหมายเดิม พร้อมทั้งทำการนัดหมายใหม่ตามขั้นตอนเดิมทันทีและชำระค่าบริการเต็มจำนวนของนัดหมายใหม่ ทั้งนี้ ผู้รับบริการจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของค่าบริการนัดหมายเดิมเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการนัดหมายของนักจิตวิทยา หากผู้รับบริการไม่สามารถทำตามเงื่อนไขนี้ได้ Jai Center ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการของนัดหมายเดิมที่ผู้รับบริการได้ชำระไว้

 • 4. การยกเลิกการนัดหมายก่อนการชำระค่าบริการ

  ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการยกเลิกนัดหมาย ผู้รับบริการสามารถยกเลิกผ่านลิงค์ที่อยู่ในอีเมลหรือผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของ Jai Center ในการยกเลิกการยืนยันนัดหมายก่อนชำระค่าบริการ ผู้รับบริการจะไม่มีค่าใช้จ่าย

 • 5. การยกเลิกการนัดหมายหลังการชำระค่าบริการ

  ในกรณีที่ผู้รับบริการได้ทำการยืนยันนัดหมายและชำระค่าบริการแล้ว แต่มีความประสงค์จะยกเลิกและไม่ต้องการทำนัดหมายใหม่ Jai Center ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการที่ผู้รับบริการที่ได้ชำระไว้

 • 6. การไม่มาตามนัดหมาย

  ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้มาตามนัดหมาย Jai Center ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการที่ผู้รับบริการได้ชำระไว้

 • 7. การเข้ารับบริการ

  ในวันนัดหมาย ขอให้ผู้รับบริการมาถึงที่สถานที่ก่อนเวลาที่นัดหมาย 10-15 นาที

  Jai Center ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเวลาให้กับผู้รับบริการที่มาสายกว่านัดหมาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้กระทบการนัดหมายของผู้รับบริการท่านอื่น ๆ

  เนื่องจากที่ทำการของ Jai Center ตั้งที่ในเขตที่อยู่อาศัย Jai Center ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการไม่จอดพาหนะขวางทางเข้าออกที่พักอาศัยที่อยู่ในเขตเดียวกับที่ทำการ ในกรณีที่ Jai Center ได้รับได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของที่พักอาศัยในเขตอันสืบเนื่องมาจากผู้รับบริการ ทาง Jai Center ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการกับผู้รับบริการดังกล่าวและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการที่ผู้รับบริการดังกล่าวได้ชำระไว้