Jai Center ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานทางจิตวิทยาที่ให้บริการทางจิตวิทยาที่ครบวงจรและมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตใจและศักยภาพของบุคคลในทุกช่วงวัยในสังคมไทย

นักจิตวิทยาของ Jai Center

นักจิตวิทยาของ Jai Center มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในศาสตร์ทางจิตวิทยาในบริบทของสุขภาพและองค์กร และทำงานบนพื้นฐานของงานวิจัยเชิงประจักษ์และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา โดยมุ่งเน้นสวัสดิภาพและประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ผศ.ดร. กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ
(Asst Prof Kullaya Pisitsungkagarn)
การศึกษา:
 1. ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษา
  (PhD Educational Psychology, The University of Texas at Austin, USA)
 2. ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาคลินิก
  (PsyD Clinical Psychology, The University of Queensland, Australia)
ความเชี่ยวชาญ:
 1. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านการปรับความคิดและพฤติกรรม
  (Cognitive Behavioural Therapy; CBT)
 2. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบมุ่งเน้นการยอมรับและพันธสัญญา
  (Acceptance and Commitment Therapy; ACT)
 3. โปรแกรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะพ่อแม่เชิงบวก
  (Positive Parenting Training; PPT)
 4. ภาวะซึมเศร้าความกลัวและความวิตกกังวล
 5. ความเครียด
 6. ปัญหาในการปรับตัว
 7. ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว
ดร. สมบุญ จารุเกษมทวี
(Dr. Somboon Jarukasemthawee)
ผศ.ดร. ณัฐสุดา เต้พันธ์
(Asst Prof Nattasuda Taephant)